Stanisław Wójcik

PREZES ZARZĄDU

Pra, pra, pra, prawnuk Stanisława Moniuszki, urodzony w 1984 roku w Warszawie. 

Od maja 2018 - Prezes Fundacji im. Stanisława Moniuszki.

Absolwent studiów ekonomicznych (tytuł pracy magisterskiej: „Marketing usług finansowych”).

Doświadczenie i wiedzę z zakresu marketingu rozwijał na stanowisku project manager'a w Agencji Mediowej. Od lat związany z show-biznesem. Od 2012 r.  - Właściciel Agencji Artystycznej STAO,

wystawiającej w całej Polsce spektakle teatralne i kabaretowe oraz stand-up comedy.

Od 2016 r. zarządza Centrum Prasowym Foksal przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. 

Prywatnie mąż Agnieszki i ojciec dwóch synów - Aleksandra i Adama.

 

Biuro

Agnieszka Wójcik

Pełnomocnik Zarządu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Fundacja imienia Stanisława Moniuszki, przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”)

jest firma Fundacja imienia Stanisława Moniuszki.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Teatralny 1,

00-950 Warszawa, lub drogą e-mailową pod adresem: fundacja@stanislawmoniuszko.com

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako "pliki cookie". Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: fundacja@stanislawmoniuszko.com

  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa

Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.


Pozdrawiamy Zarząd Fundacji

Warszawa 25.05.2018

 
 

FUNDACJA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

Plac Teatralny 1,  00-950 Warszawa 

NIP:5252750915

REGON:380268573 

NR KRS: 0000732499

Kontakt: +48 792-700-578